رنگ اصلی

طراحی
95%
UX
85%
برنامه نویسی
75%
سرعت
95%
شور
90%

پیشرفت نازک

طراحی
95%
UX
85%
برنامه نویسی
75%
سرعت
95%
شور
90%

پیشرفت پررنگ

طراحی
95%
UX
85%
برنامه نویسی
75%
سرعت
95%
شور
90%
پیشرفت

رنگ شیب سفارشی

طراحی
95%
UX
85%
برنامه نویسی
75%
سرعت
95%
شور
90%
شور
90%

پیشرفت سفارشی مرتفع

برنامه نویسی
75%
مدیریت
85%
بازاریابی
95%
توسعه
79%
پیشرفت

رنگ سفارشی

طراحی
95%
UX
85%
برنامه نویسی
75%
سرعت
95%
بهینه سازی
78%